Javni razpis za subvencioniranje gradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Šentjur za leto 2023

9. maja, 2023
Rectangle-10-1.png

 

JAVNI RAZPIS

za subvencioniranje gradnje malih komunalnih čistilnih naprav

 v Občini Šentjur za leto 2023

Predmet javnega razpisa je subvencioniranje dela stroškov gradnje malih komunalnih čistilnih naprav s kapaciteto do 50 populacijskih enot (v nadaljevanju: MKČN) za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode ali subvencioniranje dela stroškov gradnje fekalnega komunalnega priključka do javnega kanalizacijskega omrežja (v nadaljevanju fekalnega priključka), ki se zgradi namesto obveznosti gradnje MKČN skladno z Odlokom o subvencioniranju gradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 94/13 in 58/19).

Sredstva v višini 20.000,00 EUR so zagotovljena z Odlokom o proračunu Občine Šentjur za leto 2023 (Uradni list RS, št. 34/23).

Upravičenci:

Do subvencije je upravičena fizična oseba, ki ima stalno prebivališče v Občini Šentjur in je lastnik, solastnik ali skupni lastnik stanovanjske stavbe, ki se nahaja na območju Občine Šentjur, kjer po operativnem programu ni predvidena izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja.

Do subvencije ni upravičena fizična oseba, ki ustreza pogojem iz prejšnjega odstavka in je lastnik ali investitor gradnje stanovanjske stavbe, za katero je že izdano gradbeno dovoljenje in je z njim predvidena gradnja MKČN ali priključitev na javno kanalizacijsko omrežje.

Subvencija za MKČN se lahko izjemoma odobri lastniku stavbe na območju, kjer je javno kanalizacijsko omrežje že zgrajeno ali pa je gradnja načrtovana, priključitev nanj pa ni tehnično možna ali ekonomsko upravičena.

Do subvencije je upravičena tudi fizična oseba, ki namesto obveznosti gradnje MKČN zgradi fekalni komunalni priključek do javnega kanalizacijskega omrežja.

Razpis in razpisna dokumentacija sta objavljeni na spletni strani Občine Šentjur, ali pa jo naročite po elektronski pošti na naslov anica.jazbinsek@sentjur.si.

Informacije v zvezi z javnim razpisom: Občina Šentjur, Oddelek za prostorsko načrtovanje in varstvo okolja (Anica Jazbinšek, tel. 03 747 13 87 ali e-pošta: anica.jazbinsek@sentjur.si).

Vloge morajo vlagatelji poslati s priporočeno pošiljko po pošti ali v času uradnih ur oddati osebno na naslov: Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur. Vloga mora biti oddana v zaprti kuverti s pripisom »MKČN 2023«. Na kuverti mora biti naslov občine in vlagatelja.

Razpis se vrši do porabe proračunske kvote.

Zadnji rok za oddajo vlog je 14. oktober 2023.

 

 

 


© Javno komunalno podjetje Šentjur | Pravno obvestilo | Piškotki | Produkcija: