ZA ČISTO OKOLJE


24 ur na dan

Naloge lastnika (upravljavca) MKČN


 • Izvajalcu javne službe omogoči prevzem in odvoz blata najmanj enkrat na tri leta.
 • Omogoči pregled naprave enkrat na tri leta, razen če mu predloži analizne izvide iztoka iz te MKČN, ki jih je izvedla oseba, vpisana v evidenco izvajalcev obratovalnega monitoringa, za tiste parametre onesnaženosti, za katere so za to MKČN predpisane mejne vrednosti.
 • Hrani izjavo o lastnostih MKČN.
 • Hrani navodila za obratovanje in vzdrževanje naprave.
 • Hrani vodno soglasje in pregledno situacijo, iz katere je razvidno mesto iztoka iz MKČN, opredeljeno s koordinatami, in ime vodotoka, če gre za odvajanje v vodotok; hrani tudi poročilo o opravljenih prvih meritvah.
 • Hrani dokumentacijo o opravljenih delih na MKČN.
 • Hrani podatke o ravnanju z blatom (potrdilo izvajalca javne službe o prevzemu blata – količino in datum – oz. kopijo izjave z navedbo datuma in količine uporabe blata v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz MKČN v kmetijstvu).
 • Hrani v celotnem obdobju delovanja MKČN: izjavo o lastnostih, navodila dobavitelja, vodno soglasje, pregledno situacijo iztoka in poročilo o prvih meritvah.
 • Hrani najmanj pet let: dokumentacijo o opravljenih delih, podatke o ravnanju z blatom, podatke o izrednih dogodkih.
 • Izvajalcu javne službe predloži na njegovo zahtevo najpozneje v 15 dneh  podatke za izvedbo pregleda in pripravo poročila o pregledu ali analizne izvide ali drugo dokumentacijo o MKČN.V LETU 2023:


012345678900123456789001234567890 km

kanalizacijskega omrežja0123456789001234567890 (01234567890+01234567890)

fekalnih (meteornih) črpališč01234567890.012345678900123456789001234567890.012345678900123456789001234567890 m01234567890

očiščene odpadne vode na CČN012345678900123456789001234567890

redno izpraznjenih greznic
REDNO PRAZNJENJE GREZNIC IN MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV
V letu 2024 se prične v mesecu marcu in konča v mesecu novembru. Na vrsti so: KS DRAMLJE, KS PONIKVA IN DOLGA GORA, KS KALOBJE

Uporabniki bodo o terminu opravljene storitve obveščeni po pošti.
AKTUALNO

Preberite zadnje novice in bodite vedno na tekočem


POMOČ UPORABNIKOM


Pošljite nam sporočilo preko obrazca.

Z veseljem bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja


JKP Šentjur d.o.o. bo kot upravljavec posredovane podatke obdelovala za namen obravnave vašega zahtevka z upoštevanjem napotkov v skladu z ZVOP-1..
Podatki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja, ki ga podate s klikom na gumb Pošlji.
Podatki se bodo hranili do izteka namena obdelave


POŠLJI  © Javno komunalno podjetje Šentjur | Pravno obvestilo | Piškotki | Produkcija: