ZA ČISTO OKOLJE


24 ur na dan

Odvajanje in čiščenje odpadne vode


Urejeno odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode je ključnega pomena za čisto okolje in čisto pitno vodo. Vse kilometre javnega kanalizacijskega sistema ter vse pripadajoče objekte in naprave na tem sistemu redno vzdržuje, nadzira in obnavlja strokovna ekipa enote odvajanje in čiščenje odpadne vode. To zajema:

 • vzdrževanje in čiščenje kanalov, revizijskih jaškov in vtočnih rešetk,
 • deratizacijo,
 • zamenjavo poškodovanih pokrovov,
 • sanacijo poškodovanih jaškov in čiščenje iztočnih glav,
 • preglede in čiščenje fekalnih črpališč,
 • čiščenje podvoza Šentjur,
 • odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo,
 • prevzem komunalne odpadne vode in blata iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav ter čiščenje le-tega na komunalni čistilni napravi Šentjur (enkrat na tri leta),
 • čiščenje komunalne odpadne vode na komunalnih čistilnih napravah,
 • upravljanje in vzdrževanje CČN Šentjur,
 • vzdrževanje in pregled meteornih črpališč,
 • registracijo malih komunalnih čistilnih naprav in oceno obratovanja, itd.

Kanalizacijski sistem:

V občini Šentjur opravljamo celotno javno kanalizacijsko omrežje.

Kanalizacijske sisteme ločimo glede na vrsto vode, ki jo odvajamo, na mešani in fekalni kanalizacijski sistem. V upravljanju imamo 15 % fekalne kanalizacije in 85 % mešanega sistema:

 • Fekalni kanalizacijski sistem je sistem, po katerem odvajajo odpadne vode iz gospodinjstev in industrije.
 • Mešani kanalizacijski sistem je sistem, po katerem odvajajo tako odpadne vode iz gospodinjstev in industrije kot tudi padavinske vode, ki ob dežju padejo na prispelo področje kanalizacije.


Vzdrževanje manjših čistilnih naprav zajema:

 • 2-krat tedensko kontrolo delovanja čistilne naprave,
 • po potrebi čiščenje zbirnega usedalnika in odvoz gošče na CČN Šentjur,
 • po potrebi vzdrževanje in popravila tehnološke opreme,
 • 4- do 6-krat letno košnjo trave in urejanje okolice,

Monitoring nad delovanjem čistilnih naprav, večjih od 50 PE, izvaja akreditirani podizvajalec monitoringa.V LETU 2022:


012345678900123456789001234567890 km

kanalizacijskega omrežja0123456789001234567890 (01234567890)

fekalnih (meteornih) črpališč012345678900123456789001234567890.012345678900123456789001234567890 m01234567890

očiščene odpadne vode na CČN012345678900123456789001234567890

redno izpraznjenih greznic
REDNO PRAZNJENJE GREZNIC IN MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV
v letu 2023 se prične v mesecu marcu in konča v mesecu novembru. Na vrsti so: KS GORICA PRI SLIVNICI, KS PREVORJE, KS PLANINA PRI SEVNICI, KS LOKA PRI ŽUSMU

Uporabniki bodo o terminu opravljene storitve obveščeni po pošti najmanj 15 dni pred načrtovanim prevzemom.

POMOČ UPORABNIKOM


Pošljite nam sporočilo preko obrazca.

Z veseljem bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja


JKP Šentjur d.o.o. bo kot upravljavec posredovane podatke obdelovala za namen obravnave vašega zahtevka z upoštevanjem napotkov v skladu z ZVOP-1..

Podatki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja, ki ga podate s klikom na gumb Pošlji. Podatki se bodo hranili do izteka namena obdelave


POŠLJI  © Javno komunalno podjetje Šentjur | Pravno obvestilo | Piškotki | Produkcija: