DA ŽIVLJENJE TEČE NEMOTENO
POJASNILA POSTAVK OBRAČUNANIH STORITEV


OSKRBA S PITNO VODO:

OMREŽNINA (VOD- OMR. DN) predstavlja fiksni del in se zaračuna glede na zmogljivost vodovodnega priključka, določenega s premerom vodomera. V ceno omrežnine za vodo so vključeni stroški najema in zavarovanja javne infrastrukture (vodovodno omrežje v lasti občine) ter stroški menjav vodomerov in obnove priključkov.

Če je stavba opremljena s kombiniranim obračunskim vodomerom, se za tak vodomer obračuna omrežnina določena za vodomer z višjim pretokom.

V večstanovanjskih objektih se za posamezno stanovanje oz. poslovni prostor obračuna omrežnina za priključek z vodomerom DN 20.

VODARINA (VOD- VODARINA) se obračuna glede na količino dobavljene vode (m3) oz. mesečno akontacijo, ki se določi glede na dejansko porabo v preteklem obračunskem obdobju. JKP Šentjur najmanj enkrat letno popiše stanje števca, s katerim se ugotavlja dejanska poraba in opravi poračun za preteklo obračunsko obdobje.

V ceni vodarini je zajet tudi strošek vodnih povračil.

ODVAJANJE ODPADNE VODE:

OMREŽNINA (ODV-OMR. DN) odvajanje odpadne vode predstavlja fiksni del, ki pokriva stroške javne infrastrukture (najemnina in zavarovanje). Uporabnikom se obračuna glede na zmogljivost vodovodnega priključka, določenega s premerom vodomera.

Če je stavba opremljena s kombiniranim obračunskim vodomerom, se za tak vodomer obračuna omrežnina določena za vodomer z višjim pretokom.

V večstanovanjskih objektih se za posamezno stanovanje oz. poslovni prostor obračuna omrežnina za priključek z vodomerom DN 20.

CENA STORITVE (ODV- ODVAJANJE ODPADNE VODE) – odvajanje odpadne vode se obračuna uporabnikom, ki so priključeni na javno kanalizacijo, glede na porabljeno količino pitne vode.   Predstavlja variabilni del cene, ki pokriva stroške izvajanja javne službe.

OKOLJSKA DAJATVE (ODV- OKOLJSKA DAJATEV) se obračuna v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda. Tistim uporabnikom, ki imajo lastne MKČN in tistim, kateri so priključeni na kanal, ki se zaključi s čistilno napravo, se okoljska dajatev zniža za 90 %.

Lastnikom objektov, ki si sami zagotavljajo oskrbo s pitno vodo, se v skladu z uredbo zaračuna okoljska dajatev v višini 50 m3/osebo/leto oz. 1 EO (enota obremenitve).

ČIŠČENJE ODPADNE VODE:

OMREŽNINA (ČIŠČ- OMR. DN)– čiščenje komunalne odpadne vode predstavlja fiksni del, ki pokriva stroške javne infrastrukture (najemnina in zavarovanje). Uporabnikom se obračuna glede na zmogljivost vodovodnega priključka, določeno s premerom vodomera.

Če je stavba opremljena s kombiniranim obračunskim vodomerom, se za tak vodomer obračuna omrežnina določena za vodomer z višjim pretokom.

V večstanovanjskih objektih se za posamezno stanovanje oz. poslovni prostor obračuna omrežnina za priključek z vodomerom DN 20.

CENA STORITVE (ČIŠČ- ČIŠČENJE ODPADNE VODE) – čiščenje komunalne odpadne vode se obračuna glede na količino porabljene vode uporabnikom priključenim  na javno kanalizacijo, ki se konča s čistilno napravo. Predstavlja variabilni del cene, ki pokriva stroške izvajanja javne službe.

OMREŽNINA (GRE- OMREŽNINA) –praznjenje greznic ali MKČN predstavlja fiksni del, ki pokriva stroške javne infrastrukture.

CENA STORITVE (GRE- PREVZEM IN RAVNANJE Z BLATOM) – praznjenje greznic ali MKČN se zaračuna vsem, ki imajo greznice ali male komunalne čistilne naprave (do 50 PE). Storitev se obračunava glede na količino porabljene pitne vode, ki se odvaja v nepretočno greznico, obstoječo greznico ali malo komunalno čistilno napravo. To pomeni, da se ta storitev zaračuna na vsakomesečni položnici, ob samem praznjenju greznice oz. MKČN po planu pa se ne zaračuna.

Kadar se poraba vode ne ugotavlja z obračunskim vodomerom, se cena obračuna glede na število stalno in začasno prijavljenih stanovalcev, ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša 4,5 m3 na osebo na mesec.POMOČ UPORABNIKOM


Pošljite nam sporočilo preko obrazca.

Z veseljem bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja


JKP Šentjur d.o.o. bo kot upravljavec posredovane podatke obdelovala za namen obravnave vašega zahtevka z upoštevanjem napotkov v skladu z ZVOP-1.

Podatki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja, ki ga podate s klikom na gumb Pošlji.
Podatki se bodo hranili do izteka namena obdelave


POŠLJI    © Javno komunalno podjetje Šentjur | Pravno obvestilo | Piškotki | Produkcija: