DA ŽIVLJENJE TEČE NEMOTENOKatalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv družbe:

JKP ŠENTJUR, javno komunalno podjetje, d.o.o.

Odgovorna oseba:
Matjaž Žmahar, direktor
Datum prve objave kataloga:
01.01.2008
Datum zadnje spremembe:
01.03.2020
Spletni naslov, kjer je katalog dostopen:
Druge oblike kataloga:
Tiskana oblika je dostopna na sedežu podjetja.
2. Splošni podatki o družbi in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji družbe

Naziv: JKP Šentjur, javno komunalno podjetje d.o.o.

Naslov: Cesta Leona Dobrotinška 18, 3230 ŠENTJUR

Telefon: 03 / 747 -16 -20
Telefaks: 03 / 747 – 16 -37

E-pošta: info@jkp-sentjur.si

Transakcijski račun:

SI56 1910 1004 9238 547 (Nova KBM d.d.)

SI56 1910 0001 0316 004 (DBS d.d.)

Matična številka: 5466016

Identifikacijska številka za DDV: SI54691877

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

Splošna služba

Vodja:  Bernardka PEVEC, dipl.upr.org.

Finančno računovodska služba

Vodja: Helena ČEBULIN, dipl. ekon.

Enota oskrba s pitno vodo

Vodja: Damjan SAJOVIC, dipl. inž. str.

Enota vzdrževanje javnih površin in pokopališča

Vodja: Peter KOLAR, inž. grad.

Enota odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Vodja: Voga ROMAN, inž. nar.

Delo med enotami podjetja koordinira in usmerja direktor podjetja. Direktorju je direktno podrejeno tajništvo podjetja.

Kratek opis delovnega področja družbe:

Ustanovitelj družbe JKP Šentjur d.o.o. je občina Šentjur.

JKP Šentjur d.o.o prednostno opravlja tiste dejavnosti, ki so z odlokom opredeljene kot gospodarske javne službe, predvsem pa tiste, ki pomenijo izvajanje naslednjih opisno določenih dejavnosti:

 • vzdrževanje naselij in druga komunalna dela
 • vzdrževanje kanalizacij in ČN
 • vzdrževanje pokopališča
 • zbiranje, čiščenje in distribucija vode
 • pogrebna dejavnost
2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Kontaktni podatki uradne osebe:

Matjaž Žmahar, direktor

Cesta Leona Dobrotinša 18
3230 Šentjur

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja družbe
Državni predpisi:
 • Zakon o gospodarskih družbah
 • Zakon o gospodarskih javnih službah
 • Zakon o javno-zasebnem partnerstvu
 • Zakon o splošnem upravnem postopku
 • Zakon o delovnih razmerjih
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Zakon o javnem naročanju
 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
 • Zakon o graditvi objektov
 • Zakon o davki na dodano vrednost
 • Zakon o informacijskem pooblaščencu
 • Zakon o inšpekcijskem nadzoru
 • Zakon o varstvu potrošnikov
 • Stanovanjski zakon
 • Obligacijski zakonik
 • Zakon o uvedbi eura
 • Zakon o dohodnini
 • Zakon o davčnem postopku
 • Zakon o izvršbi in zavarovanju
 • Zakon o socialnem varstvu
 • Zakon o varstvu pri delu
 • Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
 • Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
 • Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
 • Zakon o zemljiški knjigi
 • Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot
Predpisi lokalnih skupnosti:
 • Odlok o oskrbi z vodo
 • Odlok o javnih službah Občine Šentjur
 • Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih naprav
 • Odlok o odvajanju odpadnih in padavinskih voda
 • Pravilnik za projektiranje, priključitev, tehnično izvedbo in vzdrževanje javne kanalizacije na območju Občine Šentjur
 • Odlok o pokopališkem redu
2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi družba:

-> Izdaja projektnih pogojev:

Pravna podlaga za izdajo projektnih pogojev je Gradbeni zakon.

Projektni pogoji se izdajo na podlagi vloge. Vlogi mora biti priložena idejna zasnova, mapna kopija parcel ter arhitektonsko zazidalna situacija.

Predviden rok izdaje projektnih pogojev je 30 dni.

-> Izdaja mnenj:

 • k prostorskim izvedbenim aktom in ureditvenim načrtom,
 • k lokacijskim dokumentacijam,
 • za priključitev obstoječih zgradb,
 • za začasne priključke,
 • k posegom v prostor.

Pravna podlaga za izdajo mnenj je Gradbeni zakon.

Mnenje se izda na podlagi vloge. Vlogi mora biti priložen projekt označen z PGD.

Predviden rok izdaje mnenjj je 30 dni.

-> Postopek za izvedbo priključka na vodovodno in kanalizacijsko omrežje

-> Postopek oddaje javnih naročil

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc:

Kataster podzemnih naprav (vodovod, kanalizacija)

Vodenje katastra zagotavlja Občina Šentjur v skladu s predpisi s področja urejanja prostora.

Kataster podzemnih naprav izpopolnjuje izvajalec gospodarske javne službe v občini Šentjur – JKP Šentjur d.o.o. v skladu z Odlokom o oskrbi z vodo ter Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.

Kataster vsebuje podatke o:

 • objektih in napravah sekundarnega in primarnega omrežja
 • komunalnih in skupnih čistilnih napravah
 • vodovodnih objektih (črpališče, vodohran)
 • priključkih stavb na javno kanalizacijo in javni vodovod.

Podatki v kataster se pridobivajo po uradni dolžnosti.

Atributne podatke katastra objavi Geodetska uprava RS na spletni strani.

Seznam uradnih evidenc, s katerimi organ upravlja:

 • Evidenca o stroških dela
 • Evidenca o zaposlenih delavcih
 • Evidenca o potnih nalogih z obračunom
 • Evidenca vlog za izvedbo vodovodnih priključkov
 • Evidenca o uporabnikih storitev oskrb s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda
 • Evidenca greznic in MKČN
 • Evidenca odjemnih mest, ki nimajo javnega vodovoda
 • Evidenca o najemnikih nagrobnih mest
 • Evidenca o umrlih
 • Evidenca o naročnikih pogrebnih in pokopaliških storitev
 • Evidenca direktnih bremenitev uporabnikov storitev
 • Evidenca prejemnikov e-računov
 • Obračun storitev
 • Evidenca izterjav neplačnikov
 • Evidenca in obdelava podatkov o varovanju objektov in posnetkov videonadzora
2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk:
3. Opis načina dostopa do posameznih sklopov informacij
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Informacije javnega značaja so fizično dostopne na sedežu javnega podjetja v času uradnih ur.

Uradne ure:

Od 8:00 – 10:00 in od 11:00 – 14:00 od ponedeljka do petka, razen ob četrtkih.

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov:

Zahtev po informacijah javnega značaja do vzpostavitve kataloga še nismo prejeli.

5. Objava informacij javnega značaja
Objava informacij javnega značaja:

Objave po 2. odstavku 21. člena Zakona o javnem naročanju: SEZNAM EVIDENČNIH JAVNIH NAROČIL NAD 10.000 € (Seznam javnih naročil, ki so bila oddana preteklo leto in katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti ter enaka ali višja od 10.000 eurov brez DDV je objavljeno na portalu javnih naročil.)

Objave po 11. točki 10. a člena Zakona o dopolnitvi Zakona o dostopu informacij javnega značaja

Objave po 12. točki 10. a člena Zakona o dopolnitvi Zakona o dostopu informacij javnega značajaPOMOČ UPORABNIKOM


Pošljite nam sporočilo preko obrazca.

Z veseljem bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja


JKP Šentjur d.o.o. bo kot upravljavec posredovane podatke obdelovala za namen obravnave vašega zahtevka z upoštevanjem napotkov v skladu z ZVOP-1.

Podatki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja, ki ga podate s klikom na gumb Pošlji.
Podatki se bodo hranili do izteka namena obdelave


POŠLJI  © Javno komunalno podjetje Šentjur | Pravno obvestilo | Piškotki | Produkcija: